بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۸

عهد بستن طلاب ورودی جدیدبا امام زمان(عج)

مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س)یزد برگزار کرد: -عهد بستن طلاب ورودی جدید با امام زمان (عج). در این مرا...